Opći uvjeti poslovanja

Uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA
AGENCIJE ZA POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNINA
Agram nekretnine d.o.o.
OIB: 26464078142


Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, KLASA: 001-01/07-01/128, URBROJ:001-01/07, od 2. studenog 2007. godine, AGRAM NEKRETNINE D.O.O., Martićeva 67, Zagreb(u daljnjem tekstu Agencija) donosi:

OPĆE UVJETE POSLOVANJA

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke i/ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: Nalogodavac) koja sa Posrednikom sklopi Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina.
Opći uvjeti su sastavni dio Ugovora o posredovanju.

Članak 2.

Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih Općih uvjeta poslovanja imaju sljedeće značenje:
Posrednik u prometu nekretnina – agencija za promet nekretninama Agram nekretnine d.o.o., Martićeva 67, Zagreb.
Posredovanje u prometu nekretnina su sve radnje Posrednika u prometu nekretninama koje se odnose na povezivanje Nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina, a naročito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
Nekretnine su čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
Nalogodavac je fizička i/ili pravna osoba koja s Posrednikom sklopi Ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).
Treća osoba je osoba koju Posrednik u prometu nekretninama nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova predmet kojih je određena nekretnina.
Posrednička naknada je iznos koji je Nalogodavac dužan isplatiti Posredniku za usluge posredovanja.

PONUDA NEKRETNINA
Članak 3.

Ponuda Agencije Agram nekretnine d.o.o. temelji se na podacima koji su zaprimljeni pismenim i/ili usmenim i/ili elektroničkim putem od strane Nalogodavca.
Ponuda i/ili podaci o nekretninama se smatraju potvrđeni potpisivanjem Ugovora o posredovanju između Nalogodavca i Posrednika.
Agencija zadržava mogućnost greške u opisu i/ili cijeni nekretnine te mogućnost da je oglašavana nekretnina već prodana i/ili iznajmljena i/ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje ponuđene nekretnine.
Agencija nije odgovorna za greške iz stavka 3. ovog Članka osim u slučaju namjernih grešaka i/ili izrazito nemarnog poslovanja Agencije.
Agencija nije odgovorna za greške i/ili izrazito nemarno ponašanje Nalogodavca.
Ponude Agencije Nalogodavac mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pismeno odobrenje Agencije smije prenijeti trećoj osobi.
Ako je Nalogodavac već upoznat sa nekretninama koje su mu ponuđene, obvezan je bez odgode obavijestiti Agenciju o tome pisanim putem (elektronička pošta, faks, preporučeno pismo i sl.

ISKLJUČIVO POSREDOVANJE
Članak 4.

Ugovorom o posredovanju Nalogodavac se može obvezati da za posredovani pravni posao neće angažirati nijednog drugog posrednika (isključivo posredovanje), koja obveza mora biti izričito ugovorena.
Ako je za vrijeme trajanja Ugovora o isključivom posredovanju nalogodavac sklopio mimo Posrednika pravni preko drugog posrednika, a za koji pravni posao je isključivom posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je Posredniku platiti stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja.
Prilikom zaključivanja ugovora o isključivom posredovanju posrednik je dužan upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice te odredbe.

CIJENA NEKRETNINA
Članak 5.

Cijene nekretnina iskazane su u EUR, a plative su u protuvrijednosti kuna.

OBVEZE AGENCIJE AGRAM NEKRETNINE D.O.O. (POSREDNIKA) PREMA NALOGODAVCU- PRODAVATELJU
Članak 6.

1. Sklopiti Ugovor o posredovanju s Nalogodavcem u pisanom obliku (standardni ili isključivi, tzv. ekskluzivni)
2. Tražiti priliku za sklapanje ugovora o posredovanom poslu između prodavatelja i treće osobe i to pažnjom dobrog gospodarstvenika
3. Upoznati prodavatelja s tržišnom vrijednosti nekretnine te upozoriti na njene eventualne pravne ili fizičke nedostatke
4. Izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti Nalogodavca na:

 • očite nedostatke i moguće rizike u svezi neuređenim zemljišnim stanjem nekretnine
 • upisana stvarna ili druga prava trećih osoba na nekretninu
 • pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani
 • nedostatke građevinske i uporabne dozvole sukladno posebnom zakonu

5. Obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na način koji odredi agencija te organizirati razgledavanje nekretnine
6. Ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište i o tome obavijestiti zainteresirane strane
7. Čuvati osobne podatke Nalogodavca, te ostale podatke po pisanom nalogu Nalogodavca kao poslovnu tajnu
8. Obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su agenciji poznate
9. Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključenja pravnog posla;
10. Prisustvovati kod zaključenja pravnog posla (Predugovora i Ugovora)
12. Prisustvovati pri primopredaji nekretnine
13. U suradnji sa odvjetničkim uredom izraditi Predugovor o kupoprodaji nekretnine, Ugovor o kupoprodaji nekretnine i Tabularnu izjavu.

OBVEZE NALOGODAVCA – PRODAVATELJA PREMA AGENCIJI AGRAM NEKRETNINE D.O.O.
Članak 7.

1. Zaključiti Ugovor o posredovanju s Agencijom Agram nekretnine d.o.o., u pisanom obliku standardni ili isključivi (tzv. ekskluzivni)
2. Obavijestiti Agenciju Agram nekretnine d.o.o. o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne informacije o nekretnini te dati na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo, odnosno pravo na nekretnini koja je predmet posredničkog posla
3. Omogućiti Agenciji Agram nekretnine d.o.o. fotografiranje nekretnine (ili po dogovoru dostaviti Agenciji fotografije odgovarajuće kvalitete) te ju upoznati sa svim okolnostima vezanim za predmetnu nekretninu
4. Osigurati Agenciji Agram nekretnine d.o.o. i trećoj osobi zainteresiranoj za sklapanje posredovanog posla razgledavanje nekretnine uz prisutnost djelatnika Agencije
5. Pismenim putem obavijestiti Agenciju Agram nekretnine d.o.o. o svim promjenama vezanim za posredovanu nekretninu što se posebno odnosi na opis, vlasnički status i cijenu nekretnine
6. Isplatiti Agenciji Agram nekretnine d.o.o. proviziju u iznosu od 2-3 % (dva- tri posto) od utvrđene ukupne kupoprodajne cijene (ili utvrđene vrijednosti nekretnine prilikom pravnog posla kojom ona mijenja vlasnika), u koji iznos nije uključen porez na dodanu vrijednost, odmah pri potpisu predugovora, kupoprodajnog ugovora ili drugog sličnog pravnog dokumenta, a nakon primitka prvog iznosa novca u ime kapare ili kupovine. Nalogodavac priznaje posredovanje, odnosno Agencija Agram nekretnined.o.o. ostvaruje pravo na ugovorenu posredničku proviziju u cijelosti i u slučaju da:

 • Nalogodavac sklopi predugovor, odnosno kupoprodajni ugovor sa kupcem dovedenim u vezu posredovanjem Agencije, sa članovima obitelji kupca ili sa tvrtkom koja je u (su)vlasništvu kupca ili kupac u njoj ima utjecaj
 • Nalogodavac bez objektivnog razloga odustane od prodaje nakon što Agencija nađe osobu za sklapanje ugovora

7. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri, ako je postupio prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za posao posredovanja u cilju okončanja pravnog posla, te je dužan nadoknaditi Agenciji Agram nekretnine d.o.o. sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji troškovi ne mogu biti veći od posredničke naknade (provizije) za posredovani posao
8. Ako je to izričito ugovoreno nadoknaditi Agenciji Agram nekretnine d.o.o. troškove koji su nastali tijekom posredovanja, a koji prelaze uobičajene troškove posredovanja.

OBVEZE AGENCIJE AGRAM NEKRETNINE D.O.O. PREMA NALOGODAVCU – KUPCU
Članak 8.

1. Zaključiti Ugovor o posredovanju s Nalogodavcem
2. Nastojati za Nalogodavca naći odgovarajuću nekretninu, pokazati je Nalogodavcu te ga dovesti u vezu s prodavateljem koji bi s njim pregovarao o sklapanju Kupoprodajnog ugovora (Ugovora o najmu, zamjeni i sl.)
3. Predočiti kupcu dokaz o vlasništvu nekretnine koja je predmet kupoprodaje
4. U suradnji s odvjetničkim uredom izraditi Predgovor o kupoprodaji nekretnina, Ugovor o kupoprodaji nekretnina i Tabularnu izjavu
5. Organizirati ovjeru potpisa prodavatelja i kupca kod javnog bilježnika
6. Prisustvovati isplati kupoprodajne cijene i primopredaji nekretnine kojom prilikom se sastavlja i zapisnik o primopredaji
7. Ukoliko nalogodavac opunomoći Agenciju Agram nekretnine d.o.o., ona će za njega također:

 • Podnijeti poreznu prijavu pri nadležnoj Poreznoj upravi
 • Urediti i predati svu potrebnu dokumentaciju za prijenos režija s prodavatelja na Kupca
 • Predati prijedlog za uknjižbu prava vlasništva na kupljenim nekretninama u ime Kupca kod zemljišnoknjižnog odjela nadležnog općinskog suda
 • Stranim državljanima podnijeti zahtjev za ishođenje OIB-a te ostalih administrativnih poslova vezanih uz kupoprodaju nekretnine

OBVEZE NALOGODAVCA – KUPCA PREMA AGENCIJI AGRAM NEKRETNINE D.O.O.
Članak 9.

Isplatiti Agenciji Agram nekretnine d.o.o. proviziju u iznosu od 2-3 % (dva- tri posto) od utvrđene ukupne kupoprodajne cijene (ili utvrđene vrijednosti nekretnine prilikom pravnog posla kojom ona mijenja vlasnika), u koji iznos nije uključen porez na dodanu vrijednost, odmah pri potpisu predugovora, kupoprodajnog ugovora ili drugog sličnog pravnog dokumenta, a nakon primitka prvog iznosa novca u ime kapare ili kupovine. Nalogodavac priznaje posredovanje, odnosno Agencija Agram nekretnine d.o.o. ostvaruje pravo na ugovorenu posredničku proviziju u cijelosti i u slučaju da:

 • Nalogodavac sklopi Predugovor, odnosno Kupoprodajni ugovor sa kupcem dovedenim u vezu posredovanjem Agencije, sa članovima obitelji kupca ili sa tvrtkom koja je u (su)vlasništvu kupca ili kupac u njoj ima utjecaj

OSTVARIVANJE PRAVA AGENCIJE Agram nekretnine d.o.o. NA NAKNADU (POSREDNIČKU PROVIZIJU)
Članak 10.

Agencija Agram nekretnine d.o.o. stječe pravo na posredničku naknadu – proviziju u cijelosti u trenutku zaključenja posredovanoga posla, odnosno potpisom Predugovora ili Ugovora ukoliko se ne sklapa Predugovor kojim se Nalogodavac obvezao zaključiti posredovani pravni posao.
Naknada se isplaćuje Agenciji u trenutku potpisa Predgovora (ili Ugovora ukoliko se ne sklapa Predugovor) dviju ugovornih strana.
Pravni posao se smatra zaključenim kada su se Nalogodavac i treća osoba sporazumjeli u pogledu predmeta ugovora i cijene, odnosno u trenutku sklapanja Predugovora, Ugovora i/ili polaganja kapare za pravni posao.
Prema ovim uvjetima posredovani pravni posao je i onaj kada Nalogodavac zaključi Predugovor, Ugovor i/ili položi kaparu sa trećom osobom, a sa kojom ju je posrednik doveo u vezu, za nekretnine koje su vlasništvo treće osobe ili članova njegove obitelji iako nisu izričito navedene u Ugovoru o posredovanju ili posredničkom listu.
U posredničku proviziju su uključeni svi troškovi koje je Agencija imala prilikom posredovanja te Agencija naplatom posredničke provizije gubi prava na naknadu istih troškova.
To se ne odnosi na troškove za poslove nastale u slučaju da Agram nekretnined.o.o. u dogovoru s Nalogodavcem obavlja za njega i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja, a koji ne ulaze u uobičajene aktivnosti posredovanja.
Agencija može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da joj se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke za troškove. Nalogodavac je dužan platiti naknadu i kad je s osobom s kojom ju je u vezu dovela Agencija zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, koji je iste vrijednosti kao i pravni posao odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom. Ugovorena posrednička provizija ne uključuje troškove podmirenja sudskih pristrojbi za uknjižbu, predbilježbu i zabilježbu, javnobilježničke nagrade pri ovjeri potpisa na ispravama, podmirenje pristrojbi za ishođenje vlasničkoga lista, kopije katastarskog plana, identifikacije, prijenos hipoteke, potvrde i druge isprave u svezi zaključenog pravnog posla.
Posrednik nema pravo na naknadu za posredovanje ako s Nalogodavcem sam kao stranka sklapa Ugovor koji je bio predmet posredovanja odnosno ako takav Ugovor s nalogodavcem sklopi agent koji za posrednika obavlja poslove posredovanja.
Visina posredničke naknade određuje se Ugovorom o posredovanju, uvećano za PDV.

CJENIK POSREDNIČKIH USLUGA
Članak 11.
 • Usluga Posrednička naknada
 • Kupnja nekretnine % po dogovoru, minimalna naknada 1000,00 Eura, a plative su u protuvrijednosti kuna
 • Prodaja nekretnine % po dogovoru, minimalna naknada 1000,00 Eura, , a plative su u protuvrijednosti kuna
 • Najam/zakup nekretnine do 5 godina 100% iznosa mjesečne najamnine
 • Najam/zakup nekretnine 5 godine i više 200% iznosa mjesečne najamnine
 • Posrednička satnica sa uključenim troškovima 250,00 kn
 • Procjena tržišne vrijednosti nekretnine Po dogovoru
 • Ostale usluge Agencije Po dogovoru

 • na cijene se obračunava PDV po zakonski propisanoj stopi
 • troškove upravnih biljega i drugih pristojbi snosi Nalogodavac


PRESTANAK UGOVORA
Članak 12.

Ugovor o posredovanju sklapa se na rok od 12 mjeseci i prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tom roku nije sklopljen Ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana. Stranke mogu odustati od Ugovora o posredovanju samo iz osobito opravdanog razloga. Nalogodavac je u tom slučaju dužan nadoknaditi Agenciji učinjene troškove. Posrednik i Nalogodavac su suglasni da se istekom ugovorenog roka Ugovor ponovo produžuje na isti vremenski period, ukoliko jedna od ugovornih strana prethodno pismeno ne otkaže Ugovor. Otkazni rok traje 30 dana. Ako u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog Ugovora o posredovanju nakon prestanka tog Ugovora Nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o posredovanju, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako Ugovorom nije drugačije ugovoreno.
Kad Ugovor prestane zbog isteka vremena, Nalogodavac je dužan nadoknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.

SURADNJA S DRUGIM AGENCIJAMA
Članak 13.

Agencija Agram nekretnine d.o.o. je spremna na suradnju s drugim agencijama za posredovanje koje poštuju temeljna etička načela (kojima se isključuje iznošenje neistinitih podataka o poslovanju radi pribavljanja poslova i stranaka, omalovažavanje drugih agencija na bilo koji način radi pribavljanja poslova i stranaka, nerealne procjene nekretnina radi pribavljanja posredničkih poslova i isključivanja drugih agencija s tržišta, istupanje u sredstvima informiranja s namjerom osobne promidžbe, a na štetu drugih agencija).

OPĆE ODREDBE I RJEŠAVANJE SPOROVA
Članak 14.

Za sve što nije izričito utvrđeno ovim Općim uvjetima primjenjivat će se Zakon o posredovanju u prometu nekretnina, Zakon o obveznim odnosima, te ostali zakonski propisi.

Opći uvjeti primjenjuju se od 10. lipnja 2016. godine.

Zagreb, 10. lipanj 2016. godine
Agram nekretnine društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge posredovanja u prometu nekretninama, OIB: 26464078142, Martićeva 67, Zagreb.
Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080711323
Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kuna i uplaćen je u cijelosti.